. test
Technik agrobiznesu (331402)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
R/331402/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły, która
umożliwia zdobycie zawodu
technik agrobiznesu:
Quiz nr 5
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
TECHNIKUM
SZKOŁA
POLICEALNA
AGENCJA RYNKU ROLNEGO
BANK
GABINET
LEKARSKI
ZAKŁAD
FOTOGRAFICZNY
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Wskaż miejsce, w którym
technik agrobiznesu może
znaleźć zatrudnienie:
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
ŁATWOŚĆ
W NAWIĄZYWANIU
KONTAKTÓW
DOBRA
ORGANIZACJA
PRACY
SKROMNOŚĆ
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Zaznacz cechę, która
nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód technik agrobiznesu:
PLANOWANIE
DZIAŁAŃ
ZWIĄZANYCH
Z PRZETWÓRSTWEM
ŻYWNOŚCI
PROWADZENIE
RACHUNKOWOŚĆ
I ROZLICZEŃ
PODATKOWYCH
SWOJEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA
PROWADZENIE
CHOWU
I HODOWLI KONI
PROWADZENIE
PRODUKCJI
ROŚLINNEJ
I ZWIERZĘCEJ
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Wskaż, która z podanych
czynności, nie należy
do obowiązków technika
agrobiznesu:
POLITOLOGIA
SOCJOLOGIA
BUDOWNICTWO
TECHNIKA
ROLNICZA I LEŚNA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu technik
agrobiznesu znacznie podniesie
swoje kwalifikacje zawodowe
i szanse na rynku pracy:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi