. test
Technik przeróbki kopalin stałych (311706)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
M/311706/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Miejscem wykonywania
pracy w zawodzie
technik przeróbki kopalin
stałych nie jest:
Quiz nr 5
ZAKŁAD
PRZETWARZAJĄCY
ODPADY
KOPALNIANE
ZAKŁAD
OBRÓBKI
KAMIENIA
OŚRODEK
DORADZTWA
ROLNICZEGO
ZAKŁAD
GÓRNICZY
NIEZALEŻNOŚĆ
UMIEJĘTNOŚĆ PRACY
WEDŁUG ŚCIŚLE
OKREŚLONYCH
PRZEPISÓW
WYOBRAŹNIA
PRZESTRZENNA
SPOSTRZEGAWCZOŚĆ
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Wskaż cechę, która
nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód technik przeróbki
kopalin stałych:
HYDROCYKLON
KRUSZARKA
PRZESIEWACZ
EPILERKA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Zaznacz narzędzie
lub przedmiot, który
nie jest zazwyczaj
wykorzystywany w pracy
przez technika przeróbki
kopalin stałych:
SOCJOLOGIA
ARCHITEKTURA
GÓRNICTWO
I GEOLOGIA
HISTORIA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu technik
przeróbki kopalin stałych,
znacznie podniesie swoje
kwalifikacje zawodowe
i szanse na rynku pracy:
CHOROBY
UKŁADU
ODDECHOWEGO
BRAK SPRAWNOŚCI
RUCHOWEJ KOŃCZYN
GÓRNYCH I DOLNYCH
ZABURZENIA
RÓWNOWAGI
WADY
WYMOWY
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Wskaż, co nie stanowi
przeciwwskazania zdrowotnego
do wykonywania zawodu technik
przeróbki kopalin stałych:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi