. test
Technik gazownictwa (311913)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
B/311913/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż miejsce, w którym
technik gazownictwa
może znaleźć zatrudnienie:
Quiz nr 5
FIRMY
NADZORUJĄCE
BUDOWĘ
I EKSPLOATACJĘ
SIECI GAZOWYCH
FIRMY
MONTUJĄCE
KOLEKTORY
SŁONECZNE
ZAKŁADY 
METALURGICZNE
WARSZTATY
SAMOCHODOWE
EMPATIA
DYSCYPLINA
CIERPLIWOŚĆ
SAMOKONTROLA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Wskaż cechę, która nie jest
niezbędna w zawodzie
technik gazownictwa:
GIĘTARKA
LUTOWNICA
IMADŁO
KOKILA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Wskaż, jakie narzędzie,
nie jest wykorzystywane
podczas pracy
technika gazownictwa:
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
TECHNIKUM
SZKOŁA
POLICEALNA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Wskaż typ szkoły, która
umożliwia zdobycie zawodu
technika gazownictwa:
ORGANIZACJA
ROBÓT ZWIĄZANYCH
Z BUDOWĄ
SIECI GAZOWYCH
ORGANIZACJA
ROBÓT ZWIĄZANYCH
Z MONTOWANIEM
INSTALACJI GAZOWYCH
ORGANIZACJA
PRACY ZWIĄZANA
Z USUWANIEM AWARII
SIECI GAZOWYCH
MONTAŻ
KOLEKTORÓW
SŁONECZNYCH
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Wskaż, która z podanych
czynności, nie należy
do obowiązków
technika gazownictwa:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi