. test
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (325509) 
Quiz nr 7: Połącz zdania
Z/325509/Q/PZ/7
Quiz nr: 7
Zadaniem technika BHP 
jest diagnozowanie czynników 
szkodliwych i niebezpiecznych
dla zdrowia
Prowadzenie szkoleń wstępnych 
dla nowo przyjętych pracowników
nie jest obowiązkiem technika BHP.
w czasie pobytu w domu.
w czasie wykonywanej pracy.
jest jednym z zadań technika BHP.
Połącz zdania. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 7
Technik bezpieczeństwa i higieny 
pracy w przypadku awarii 
lub wypadku
Technik BHP pracuje
z ludźmi, nie mając kontaktu 
z urządzeniami technicznymi.
jest zobowiązany stawić się w pracy 
poza godzinami
nie ma obowiązku stawiać się w pracy 
poza godzinami.
z ludźmi oraz urządzeniami
 technicznymi.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 7
Technik BHP powinien posiadać umiejętność współpracy 
oraz być osobą 
kreatywną, uzdolnioną plastycznie 
i manualnie.
przewidywalną, spostrzegawczą 
i opanowaną.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną.