Regulamin A A A

Regulamin Wyszukiwarki zasobów
www.zasobyip2.ore.edu.pl

Postanowienia ogólne


§ 1.


Regulamin określa zasady przyjmowania do publikacji oraz publikowania w ramach portalu www.zasobyip2.ore.edu.pl, prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytucję Pośredniczącą II stopnia w Warszawie zasobów edukacyjnych stanowiących rezultaty – produkty powstałe w wyniku realizacji projektów konkursowych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zasady korzystania z tych zasobów przez Użytkowników Wyszukiwarki zasobów.

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest  mowa o:

 1. Wyszukiwarce – należy przez to rozumieć Wyszukiwarkę zasobów umieszczoną pod adresem www.zasobyip2.ore.edu.pl;
 2. Prowadzącym Wyszukiwarkę – należy przez to rozumieć Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytucję Pośredniczącą II stopnia w Warszawie;
 3. Zasobach – należy przez to rozumieć rezultaty – produkty powstałe w wyniku realizacji projektów konkursowych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowiące materiały edukacyjne lub metodyczne służące wspieraniu procesu edukacji;
 4. Beneficjencie – należy przez to rozumieć osobę (instytucję), która realizuje/realizowała projekt konkursowy w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, - umieszczającą w Wyszukiwarce produkty, które powstały w wyniku realizacji tego projektu, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z Zasobów publikowanych w ramach Wyszukiwarki;
 6. Ustawie - Prawo autorskie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631, z późn. zm.);
 7. Ustawie o ochronie danych osobowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

§ 3.

 1. W momencie rejestracji Beneficjenta jego uprawniony przedstawiciel wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego danych osobowych przez Prowadzącego Wyszukiwarkę w celu weryfikacji danych i publikacji Zasobów  na podstawie i zgodnie z Regulaminem.
 2. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie Regulaminu, jest Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytucja Pośrednicząca II stopnia z siedzibą w Warszawie Aleje Ujazdowskie 28, który dokonuje przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Prowadzącego Wyszukiwarkę, na podstawie niniejszego Regulaminu przysługują prawa, o których mowa w Ustawie o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności prawo do wglądu do danych osobowych, które jej dotyczą w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§ 4.

 1. Prowadzący Wyszukiwarkę zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zakłócenia w jej funkcjonowaniu  wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych.
 2. Prowadzący Wyszukiwarkę nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, w tym Użytkowników, za treść publikowanych Zasobów oraz zawartość stron internetowych, do których odwołania (linki) mogą być zamieszczone w publikowanych Zasobach. Prowadzący Wyszukiwarkę nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy oraz nieprawdziwe lub mylące informacje w nich zawarte. Prowadzący Wyszukiwarkę nie ponosi również odpowiedzialności za zmianę treści stron internetowych, do których znajdują się odwołania (linki).

§ 5.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Wyszukiwarki są następujące:

 1. Użytkownik powinien posiadać sprzęt komputerowy z internetową przeglądarką WWW podłączony do sieci INTERNET. Internetowa przeglądarka WWW powinna obsługiwać pliki cookies oraz technologie JavaScript oraz Flash. Prowadzący Wyszukiwarkę zaleca korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 2. Beneficjent może umieszczać w Wyszukiwarce pliki o rozszerzeniach i standardach: SCORM, PDF, HTML (w postaci archiwum ZIP), JPG, FLV oraz dowolne pliki innego rodzaju, których nie będzie można uruchomić a jedynie pobrać.
 3. Wyszukiwarka pozyskuje informacje o adresie IP, domenie Użytkownika. Informacje te są gromadzone jedynie w celach statystycznych i technicznych.


Zasady publikacji Zasobów edukacyjnych w ramach Wyszukiwarki

§ 6.

 1. Publikacja następuje po założeniu konta przez Beneficjenta i przesłaniu przez niego wytworzonych w ramach projektu zasobów.
 2. Podstawą publikacji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.


§ 7.

 1. Publikowane w Wyszukiwarce mogą być jedynie Zasoby spełniające poniższe warunki:
  1) stanowią produkty, które powstały w wyniku realizacji projektów konkursowych realizowanych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla których MEN pełnił rolę Instytucji Pośredniczącej lub rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia;
  2) zawierają treści edukacyjne lub metodyczne wspierające proces edukacji;
  3) odpowiadają obowiązującej w chwili publikacji podstawie programowej kształcenia ogólnego lub dotyczą zagadnień istotnych z punktu widzenia edukacji;
  4) nie stanowią materiałów promocyjnych, odpłatnych usług Beneficjentów, nie stanowią również jakichkolwiek innych materiałów reklamowych;
  5) są kompletne, to znaczy stanowią merytoryczną i użytkową całość oraz nie zawierają odniesień do materiałów udostępnianych poza Wyszukiwarką na zasadach komercyjnych.
 2. Zasoby mogą zawierać logo Beneficjenta, który odpowiada za ich opublikowanie oraz oznaczenie ich autora.
 3. Zasoby nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa i dobra osób trzecich, zawierających wulgaryzmy, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, jak również treści erotycznych i pornograficznych oraz innych uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe.

§ 8.

 1. Prowadzący Wyszukiwarkę udostępnia narzędzie do publikacji Zasobów Beneficjentów. 
 2. Beneficjenci  publikują zasoby oraz dokonują opisu ich kategorii za pomocą narzędzia do publikacji Zasobów udostępnionego w ramach Wyszukiwarki. Publikacja Zasobów następuje po dokonaniu akceptacji przez Prowadzącego Wyszukiwarkę.
 3. Prowadzący Wyszukiwarkę, zastrzega sobie wyłączne prawo do podjęcia decyzji o publikacji Zasobów oraz do oceny spójności i zgodności Zasobów z warunkami określonymi w § 7 . Prowadzący Wyszukiwarkę ma prawo do natychmiastowego przerwania publikacji i udostępniania Zasobów bez podania przyczyny, w szczególności, gdy powstaje uzasadnione podejrzenie, że publikowane Zasoby naruszają prawa osób trzecich.
 4. Beneficjent zostanie poinformowany o decyzji Prowadzącego Wyszukiwarkę niezwłocznie po jej podjęciu drogą elektroniczną na elektroniczny adres pocztowy wskazany w momencie rejestracji.
 5. Prowadzący Wyszukiwarkę ma prawo do zmiany opisu kategorii Zasobów, określonego przez Beneficjenta.
 6. Beneficjent zostanie poinformowany o decyzji Prowadzącego Wyszukiwarkę  w sprawie zmiany opisu kategorii Zasobów niezwłocznie po jej podjęciu, drogą elektroniczną na elektroniczny adres pocztowy wskazany w momencie rejestracji.

§ 9.

 1. Za publikację Zasobów w ramach Wyszukiwarki Beneficjentowi nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub ekwiwalentne.
 2. Materiały publikowane w Wyszukiwarce mogą zawierać komponenty tekstowe, graficzne (zdjęcia, znaki graficzne, schematy, itp.) oraz audiowizualne.


§ 10.

Prowadzący Wyszukiwarkę przekaże publikowane Zasoby na żądanie sądu, prokuratury, policji lub innych uprawnionych organów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 

Zasady korzystania z Zasobów

§ 11.

 1. Korzystanie z Zasobów publikowanych w Wyszukiwarce jest bezpłatne.
 2. Użytkownik nie może czerpać żadnych korzyści majątkowych (pośrednio lub bezpośrednio) z Zasobów umieszczonych w Wyszukiwarce.

§ 12.

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Zasobów publikowanych w ramach Wyszukiwarki zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Wyszukiwarki.
 3. Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Wyszukiwarki.

§ 13.

 1. W wypadku gdy Zasoby publikowane w ramach Wyszukiwarki stanowią utwór w rozumieniu Ustawy - Prawo autorskie, autorskie prawa majątkowe do niego posiada Prowadzący Wyszukiwarkę lub podmioty, które na podstawie odrębnych umów opublikowały powyższe Zasoby w ramach Wyszukiwarki.
 2. Prawem autorskim chroniona jest również szata graficzna Wyszukiwarki oraz wybór i układ prezentowanych treści.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do wszystkich utworów publikowanych w Wyszukiwarce, o których mowa w ust. 1 i 2.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do nieodpłatnego korzystania z Zasobów publikowanych w Wyszukiwarce stanowiących utwór w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami Ustawy - Prawo autorskie. Prawo do nieodpłatnego korzystania z Zasobów publikowanych w Wyszukiwarce stanowiących utwór przysługuje w szczególności instytucjom oświatowym oraz szkołom w zakresie określonym w art. 27 i 28 Ustawy - Prawo autorskie.
 5. Użytkownikowi, prowadzącemu zajęcia dydaktyczne w instytucjach oświatowych i szkołach oraz Użytkownikowi uczestniczącemu w tych zajęciach, przysługuje bezpłatne, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie prawo do korzystania z Zasobów publikowanych w Wyszukiwarce stanowiących utwór, w celu prowadzenia własnych badań oraz realizowania celów dydaktycznych lub edukacyjnych w tym w szczególności prawo do:
  1) publicznego odtwarzania, czytania, przeglądania całości lub części Zasobu oraz innego, zgodnego z jego charakterem i przeznaczeniem rodzaju publicznego korzystania z Zasobu;
  2) udostępniania w wewnętrznej sieci komputerowej jednostki oświatowej lub szkoły całości lub części Zasobu;
  3) drukowania, kopiowania i zwielokrotniania fragmentu lub całości utworu w ilości koniecznej do realizacji zadań dydaktycznych celów edukacyjnych;
  4) rozpowszechniania kopii całości lub części Zasobu na zajęciach dydaktycznych lub w innych okolicznościach w trakcie wykonywania zadań dydaktycznych lub w celach edukacyjnych.


§ 14.

 1. Prowadzący Wyszukiwarkę nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu i oprogramowania Użytkownika wynikające z wykorzystania Wyszukiwarki i jego Zasobów.
 2. Prowadzący Wyszukiwarkę nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Zasobów na szkodę Użytkownika przez nieuprawnione osoby trzecie.


Postanowienia końcowe

§ 15.

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Wyszukiwarce.
 2. Prowadzący Wyszukiwarkę ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin staje się wiążący w terminie 14 dni od dnia opublikowania go na stronie Wyszukiwarki.