Wyszukiwarka: Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Ośrodka Rozwoju Edukacji Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Ośrodka Rozwoju Edukacji pod adresem https://zasobyip2.ore.edu.pl. Data publikacji strony internetowej: 2013 Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści strony internetowej nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nie były uaktualniane i nie były poddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom, polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji. Zasoby strony internetowej https://zasobyip2.ore.edu.pl stanowią zbiór materiałów przygotowanych według wymagań funkcjonalnych opracowanych przed wprowadzeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526). Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zapewnia dostęp do informacji o swojej działalności w głównym serwisie internetowym ORE, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ludwika Rutkowska, adres poczty elektronicznej ludwika.rutkowska@ore.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 345 37 00 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostępność architektoniczna budynków ORE Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie mieści się w trzech rożnych lokalizacjach: Budynek przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie Do budynku prowadzi 1 wejście od strony Al. Ujazdowskich. Poziom podłogi przy wejściu znajduje się na poziomie chodnika, co umożliwia wjazd do budynku na wózku inwalidzkim. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach samodzielnie dostępna jest tylko część korytarza na parterze. Do dalszej części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą schodołaza do przewozu wózka inwalidzkiego wraz z osobą niepełnosprawną. Budynek wyposażony jest w dźwig osobowy, który nie jest przystosowany do przewozu wszystkich rodzajów wózków inwalidzkich. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Dostęp do toalety dla osób na wózkach inwalidzkich przy wykorzystaniu schodołaza. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek przy ul. Polnej 46a w Warszawie. Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ul. Polnej. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek przy ul. Paderewskiego 77 w Sulejówku. Główne wejście posiada podjazd, co umożliwia wjazd do budynku na wózku inwalidzkim. Łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pozostałe trzy piętra nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Czytaj więcej ›

Regulamin

Regulamin Wyszukiwarki zasobów
www.zasobyip2.ore.edu.pl Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin określa zasady przyjmowania do publikacji oraz publikowania w ramach portalu www.zasobyip2.ore.edu.pl, prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytucję Pośredniczącą II stopnia w Warszawie zasobów edukacyjnych stanowiących rezultaty – produkty powstałe w wyniku realizacji projektów konkursowych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zasady korzystania z tych zasobów przez Użytkowników Wyszukiwarki zasobów. § 2. Ilekroć w Regulaminie jest  mowa o: Wyszukiwarce – należy przez to rozumieć Wyszukiwarkę zasobów umieszczoną pod adresem www.zasobyip2.ore.edu.pl; Prowadzącym Wyszukiwarkę – należy przez to rozumieć Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytucję Pośredniczącą II stopnia w Warszawie; Zasobach – należy przez to rozumieć rezultaty – produkty powstałe w wyniku realizacji projektów konkursowych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowiące materiały edukacyjne lub metodyczne służące wspieraniu procesu edukacji; Beneficjencie – należy przez to rozumieć osobę (instytucję), która realizuje/realizowała projekt konkursowy w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, - umieszczającą w Wyszukiwarce produkty, które powstały w wyniku realizacji tego projektu, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z Zasobów publikowanych w ramach Wyszukiwarki; Ustawie - Prawo autorskie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631, z późn. zm.); Ustawie o ochronie danych osobowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). § 3. W momencie rejestracji Beneficjenta jego uprawniony przedstawiciel wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego danych osobowych przez Prowadzącego Wyszukiwarkę w celu weryfikacji danych i publikacji Zasobów  na podstawie i zgodnie z Regulaminem. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie Regulaminu, jest Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytucja Pośrednicząca II stopnia z siedzibą w Warszawie Aleje Ujazdowskie 28, który dokonuje przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Prowadzącego Wyszukiwarkę, na podstawie niniejszego Regulaminu przysługują prawa, o których mowa w Ustawie o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności prawo do wglądu do danych osobowych, które jej dotyczą w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. § 4. Prowadzący Wyszukiwarkę zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zakłócenia w jej funkcjonowaniu  wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych. Prowadzący Wyszukiwarkę nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, w tym Użytkowników, za treść publikowanych Zasobów oraz zawartość stron internetowych, do których odwołania (linki) mogą być zamieszczone w publikowanych Zasobach. Prowadzący Wyszukiwarkę nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy oraz nieprawdziwe lub mylące informacje w nich zawarte. Prowadzący Wyszukiwarkę nie ponosi również odpowiedzialności za zmianę treści stron internetowych, do których znajdują się odwołania (linki). § 5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Wyszukiwarki są następujące: Użytkownik powinien posiadać sprzęt komputerowy z internetową przeglądarką WWW podłączony do sieci INTERNET. Internetowa przeglądarka WWW powinna obsługiwać pliki cookies oraz technologie JavaScript oraz Flash. Prowadzący Wyszukiwarkę zaleca korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych. Beneficjent może umieszczać w Wyszukiwarce pliki o rozszerzeniach i standardach: SCORM, PDF, HTML (w postaci archiwum ZIP), JPG, FLV oraz dowolne pliki innego rodzaju, których nie będzie można uruchomić a jedynie pobrać. Wyszukiwarka pozyskuje informacje o adresie IP, domenie Użytkownika. Informacje te są gromadzone jedynie w celach statystycznych i technicznych.
Zasady publikacji Zasobów edukacyjnych w ramach Wyszukiwarki § 6. Publikacja następuje po założeniu konta przez Beneficjenta i przesłaniu przez niego wytworzonych w ramach projektu zasobów. Podstawą publikacji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
§ 7. Publikowane w Wyszukiwarce mogą być jedynie Zasoby spełniające poniższe warunki:
1) stanowią produkty, które powstały w wyniku realizacji projektów konkursowych realizowanych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla których MEN pełnił rolę Instytucji Pośredniczącej lub rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia;
2) zawierają treści edukacyjne lub metodyczne wspierające proces edukacji;
3) odpowiadają obowiązującej w chwili publikacji podstawie programowej kształcenia ogólnego lub dotyczą zagadnień istotnych z punktu widzenia edukacji;
4) nie stanowią materiałów promocyjnych, odpłatnych usług Beneficjentów, nie stanowią również jakichkolwiek innych materiałów reklamowych;
5) są kompletne, to znaczy stanowią merytoryczną i użytkową całość oraz nie zawierają odniesień do materiałów udostępnianych poza Wyszukiwarką na zasadach komercyjnych. Zasoby mogą zawierać logo Beneficjenta, który odpowiada za ich opublikowanie oraz oznaczenie ich autora. Zasoby nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa i dobra osób trzecich, zawierających wulgaryzmy, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, jak również treści erotycznych i pornograficznych oraz innych uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe. § 8. Prowadzący Wyszukiwarkę udostępnia narzędzie do publikacji Zasobów Beneficjentów.  Beneficjenci  publikują zasoby oraz dokonują opisu ich kategorii za pomocą narzędzia do publikacji Zasobów udostępnionego w ramach Wyszukiwarki. Publikacja Zasobów następuje po dokonaniu akceptacji przez Prowadzącego Wyszukiwarkę. Prowadzący Wyszukiwarkę, zastrzega sobie wyłączne prawo do podjęcia decyzji o publikacji Zasobów oraz do oceny spójności i zgodności Zasobów z warunkami określonymi w § 7 . Prowadzący Wyszukiwarkę ma prawo do natychmiastowego przerwania publikacji i udostępniania Zasobów bez podania przyczyny, w szczególności, gdy powstaje uzasadnione podejrzenie, że publikowane Zasoby naruszają prawa osób trzecich. Beneficjent zostanie poinformowany o decyzji Prowadzącego Wyszukiwarkę niezwłocznie po jej podjęciu drogą elektroniczną na elektroniczny adres pocztowy wskazany w momencie rejestracji. Prowadzący Wyszukiwarkę ma prawo do zmiany opisu kategorii Zasobów, określonego przez Beneficjenta. Beneficjent zostanie poinformowany o decyzji Prowadzącego Wyszukiwarkę  w sprawie zmiany opisu kategorii Zasobów niezwłocznie po jej podjęciu, drogą elektroniczną na elektroniczny adres pocztowy wskazany w momencie rejestracji. § 9. Za publikację Zasobów w ramach Wyszukiwarki Beneficjentowi nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub ekwiwalentne. Materiały publikowane w Wyszukiwarce mogą zawierać komponenty tekstowe, graficzne (zdjęcia, znaki graficzne, schematy, itp.) oraz audiowizualne.
§ 10. Prowadzący Wyszukiwarkę przekaże publikowane Zasoby na żądanie sądu, prokuratury, policji lub innych uprawnionych organów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
  Zasady korzystania z Zasobów § 11. Korzystanie z Zasobów publikowanych w Wyszukiwarce jest bezpłatne. Użytkownik nie może czerpać żadnych korzyści majątkowych (pośrednio lub bezpośrednio) z Zasobów umieszczonych w Wyszukiwarce. § 12. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Zasobów publikowanych w ramach Wyszukiwarki zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz niniejszym Regulaminem. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Wyszukiwarki. Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Wyszukiwarki. § 13. W wypadku gdy Zasoby publikowane w ramach Wyszukiwarki stanowią utwór w rozumieniu Ustawy - Prawo autorskie, autorskie prawa majątkowe do niego posiada Prowadzący Wyszukiwarkę lub podmioty, które na podstawie odrębnych umów opublikowały powyższe Zasoby w ramach Wyszukiwarki. Prawem autorskim chroniona jest również szata graficzna Wyszukiwarki oraz wybór i układ prezentowanych treści. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do wszystkich utworów publikowanych w Wyszukiwarce, o których mowa w ust. 1 i 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do nieodpłatnego korzystania z Zasobów publikowanych w Wyszukiwarce stanowiących utwór w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami Ustawy - Prawo autorskie. Prawo do nieodpłatnego korzystania z Zasobów publikowanych w Wyszukiwarce stanowiących utwór przysługuje w szczególności instytucjom oświatowym oraz szkołom w zakresie określonym w art. 27 i 28 Ustawy - Prawo autorskie. Użytkownikowi, prowadzącemu zajęcia dydaktyczne w instytucjach oświatowych i szkołach oraz Użytkownikowi uczestniczącemu w tych zajęciach, przysługuje bezpłatne, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie prawo do korzystania z Zasobów publikowanych w Wyszukiwarce stanowiących utwór, w celu prowadzenia własnych badań oraz realizowania celów dydaktycznych lub edukacyjnych w tym w szczególności prawo do:
1) publicznego odtwarzania, czytania, przeglądania całości lub części Zasobu oraz innego, zgodnego z jego charakterem i przeznaczeniem rodzaju publicznego korzystania z Zasobu;
2) udostępniania w wewnętrznej sieci komputerowej jednostki oświatowej lub szkoły całości lub części Zasobu;
3) drukowania, kopiowania i zwielokrotniania fragmentu lub całości utworu w ilości koniecznej do realizacji zadań dydaktycznych celów edukacyjnych;
4) rozpowszechniania kopii całości lub części Zasobu na zajęciach dydaktycznych lub w innych okolicznościach w trakcie wykonywania zadań dydaktycznych lub w celach edukacyjnych.
§ 14. Prowadzący Wyszukiwarkę nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu i oprogramowania Użytkownika wynikające z wykorzystania Wyszukiwarki i jego Zasobów. Prowadzący Wyszukiwarkę nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Zasobów na szkodę Użytkownika przez nieuprawnione osoby trzecie.
Postanowienia końcowe § 15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Wyszukiwarce. Prowadzący Wyszukiwarkę ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin staje się wiążący w terminie 14 dni od dnia opublikowania go na stronie Wyszukiwarki.

Czytaj więcej ›