• Najnowsze zasoby

  • Najczęściej pobierane

  • Najwyżej oceniane

Tytuł Raport z ewaluacji projektu. Modelowy program doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedsiębiorstwach

Autor Sławomir Tabkowski

Opis Raport na podstawie badań przeprowadzonych po kilku miesiącach od zakończenia realizacji staży i szkoleń. Celem było pozyskanie opinii na temat zrealizowanego projektu w nowych – zmienionych warunkach do których zaliczyć należy m.in. zerwanie związku pomiędzy...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-074/10-00

Nazwa projektu Modelowy program doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedsiębiorstwach

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe ewaluacja, doskonalenie zawodowe, badania, ankiety

Tytuł Raport z badań ewaluacyjnych. Modelowy program doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedsiębiorstwach

Autor Sławomir Tabkowski

Opis Celem raportu jest przedstawienie wyników ewaluacji działań prowadzonych w ramach projektu, ocena rezultatów projektu oraz dostarczenie informacji na temat efektów, powstałych w wyniku podejmowanych działań.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-074/10-00

Nazwa projektu Modelowy program doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedsiębiorstwach

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe ewaluacja, doskonalenie zawodowe, badania, ankiety

Tytuł Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce

Autor Maria Szamraj

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu biologiczno-chemicznym. Cel główny zajęć to stworzenie mapy gatunków chronionych w Polsce. Cele szczegółowe: uczeń wie, które gatunki roślin i...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe rośliny chronione, zwierzęta chronione, Parki Narodowe w Polsce

Tytuł Analiza dostępnych programów doskonalenia zawodowego - kształcenie zawodowe w systemie szkolnym i pozaszkolnym – tradycja i nowoczesność

Autor Jolanta Pułka

Opis Analiza dostępnych programów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz diagnoza funkcjonującego systemu kształcenia zawodowego z uwzględnieniem szkół i placówek, w których zatrudniani są nauczyciele.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-074/10-00

Nazwa projektu Modelowy program doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedsiębiorstwach

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe programy nauczania, doskonalenie zawodowe, raport, przedmioty zawodowe, placówki doskonalenia

Tytuł Raport z badań pogłębionych w ramach projektu Modelowy program doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedsiębiorstwach

Autor Jolanta Pułka

Opis Celem przeprowadzonych badań pogłębionych było sprecyzowanie i dookreślenia rzeczywistych oczekiwań i potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego. Uzyskane w trakcie badań wyniki posłużyły do przygotowaniu programu doskonalenia zawodowego, odpowiadającego...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-074/10-00

Nazwa projektu Modelowy program doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedsiębiorstwach

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe raport, badania, potrzeby nauczycieli, programy doskonalenia zawodowego

Tytuł Publikacja upowszechniająca efekty projektu

Autor Monika Zięzio

Opis Raport zawierający efekty upowszechnienia w zrealizowanym projekcie. Dotyczy szkół gimnazjalnych.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-232/12-00

Nazwa projektu Energia kompetencji

Beneficjent (nazwa) SYNTEA S.A., Lublin

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe publikacja, upowszechnienie, gimnazjum, efekty

Tytuł Raport z diagnozy programów doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu oferowanych przez publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia

Autor Tadeusz Marczewski

Opis Raport z analizy dostępnych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu oferowanych przez publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia w województwach małopolskim, opolskim i śląskim w roku szkolnym...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-074/10-00

Nazwa projektu Modelowy program doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedsiębiorstwach

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe programy nauczania, doskonalenie zawodowe, raport, przedmioty zawodowe, placówki doskonalenia

Tytuł Modelowy program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu z zakresu turystyki i gastronomii

Autor Praca zbiorowa

Opis Program staży zawodowych i szkoleń merytorycznych z zakresu turystyki, hotelarstwa i gastronomii dla nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-074/10-00

Nazwa projektu Modelowy program doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedsiębiorstwach

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe staże, turystyka, hotelarstwo, gastronomia, program

Tytuł Doskonalenie zawodowe nauczycieli w przedsiębiorstwach. Raport podsumowujący wdrożenie projektu

Autor Beata Pohorecka

Opis Raport podsumowujący wdrożenie projektu.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-074/10-00

Nazwa projektu Modelowy program doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedsiębiorstwach

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe staże, turystyka, hotelarstwo, gastronomia, raport

Tytuł Wzrost jakości kształcenia zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku

Autor Praca zbiorowa

Opis Edukacja zawodowa w szkołach może być albo wsparciem dla rozwoju gospodarki, albo powodem jej regresu – innej alternatywy nie ma. Uczeń może być bardzo dobrze przygotowanym do pracy zawodowej lub może być mało użytecznym pracownikiem. Edukacja zawodowa w szkołach...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-097/10-00

Nazwa projektu Wzrost jakości kształcenia zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku

Beneficjent (nazwa) Dolnośląska Izba Gospodarcza

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, badanie

Tytuł Raport monitorująco-ewaluacyjny projektu „Wzrost jakości kształcenia zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku

Autor Joanna Konczanin

Opis W niniejszym raporcie poddano analizie dane zebrane w trakcie realizacji projektu oraz wskaźniki założone do realizacji. Przeanalizowano ilości uczestników w rozróżnieniu na ilość osób z poszczególnych szkół uczestniczących w projekcie, miast, w podziale na kobiety...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-097/10-00

Nazwa projektu Wzrost jakości kształcenia zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku

Beneficjent (nazwa) Dolnośląska Izba Gospodarcza

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, badanie

Tytuł Ramowy program praktyk dla nauczycieli wraz z dziennikami praktyk: część I i II

Autor Barbara Drożyńska, Sylwia Lasota, Julita Markiewicz–Patkowska

Opis Poznanie specyfiki pracy zakładów hotelarsko–gastronomicznych oraz wymagań wobec pracowników na różnych stanowiskach w zakładach hotelarsko–gastronomicznych, w celu wykorzystania przez nauczycieli pozyskanej w trakcie praktyki wiedzy, umiejętność i doświadczeń w...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-097/10-00

Nazwa projektu Wzrost jakości kształcenia zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku

Beneficjent (nazwa) Dolnośląska Izba Gospodarcza

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe szkolenia, praktyki, nauczyciele

Tytuł 5 testów dla profilu społeczno-obywatelskiego w ramach konkursu „Liga zadaniowa”

Autor Agnieszka Jeran

Opis 5 testów dla profilu społeczno-obywatelskiego w ramach konkursu „Liga zadaniowa”.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-255/09-00

Nazwa projektu Aktywny uczeń, pracownik, obywatel - to ja, dzięki kompetencjom kluczowym

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Bydgoszcz

Słowa kluczowe testy, wiedza o społeczeństwie

Tytuł 5 testów dla profilu przyrodniczego w ramach konkursu „Liga zadaniowa”

Autor Praca zbiorowa

Opis 5 testów dla profilu przyrodniczego w ramach konkursu „Liga zadaniowa”.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-255/09-00

Nazwa projektu Aktywny uczeń, pracownik, obywatel - to ja, dzięki kompetencjom kluczowym

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Bydgoszcz

Słowa kluczowe biologia, testy

Tytuł 9 testów dla profilu matematycznego w ramach konkursu „Liga zadaniowa”

Autor Praca zbiorowa

Opis 9 testów dla profilu matematycznego w ramach konkursu „Liga zadaniowa”.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-255/09-00

Nazwa projektu Aktywny uczeń, pracownik, obywatel - to ja, dzięki kompetencjom kluczowym

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Bydgoszcz

Słowa kluczowe test, sprawdzian, matematyka

Tytuł Europejski program doskonalenia nauczycieli branży HoReCa - prezentacja i film

Autor Praca zbiorowa

Opis Europejski program doskonalenia nauczycieli branży HoReCa - prezentacja i filmy

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-034/10-00

Nazwa projektu Europejski Program Doskonalenia Nauczycieli Branży HoReCa

Beneficjent (nazwa) Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy "Nowe Media"

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Olszytyn

Słowa kluczowe HoReCa, doskonalenie, nauczyciele, praktyki

Tytuł Raport końcowy z monitoringu i ewaluacji projektu pt. Europejski program doskonalenia nauczycieli branży HoReCa

Autor Krzysztof Lendzion

Opis Raport końcowy z monitoringu i ewaluacji projektu pt. Europejski program doskonalenia nauczycieli branży HoReCa.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-034/10-00

Nazwa projektu Europejski Program Doskonalenia Nauczycieli Branży HoReCa

Beneficjent (nazwa) Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy "Nowe Media"

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Olszytyn

Słowa kluczowe HoReCa, doskonalenie, nauczyciele, praktyki

Tytuł Prezentacja multiinstrumentalna ,,Branża HoReCa w sześciu regionach geograficznych w czterech krajach europejskich”

Autor Praca zbiorowa

Opis Prezentacja multiinstrumentalna "Branża HoReCa w sześciu regionach geograficznych w czterech krajach europejskich”.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-034/10-00

Nazwa projektu Europejski Program Doskonalenia Nauczycieli Branży HoReCa

Beneficjent (nazwa) Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy "Nowe Media"

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Olszytyn

Słowa kluczowe HoReCa, doskonalenie, praktyki, przedsiębiorstwa

Tytuł Europejski program doskonalenia nauczycieli branży HoReCa

Autor Edyta Borys, Krzysztof Lendzion

Opis Publikacja końcowa wraz z programem dwutygodniowych praktyk w przedsiębiorstwach branży HoReCa.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-034/10-00

Nazwa projektu Europejski Program Doskonalenia Nauczycieli Branży HoReCa

Beneficjent (nazwa) Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy "Nowe Media"

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Olszytyn

Słowa kluczowe doskonalenie, program, zawód, HoReCa

Tytuł Filmy instruktażowe do programu nauczania-uczenia się informatyki

Autor Praca zbiorowa

Opis Filmy instruktażowe do II tomu Strategii wolnych i otwartych implementacji, tj. do Programu nauczania-uczenia się infotechniki. Materiał jest elementem obudowy dydaktycznej, która może być pomocą do realizacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych z...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-124/10-00

Nazwa projektu Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji jako innowacyjny model zainteresowania kierunkami informatyczno-technicznymi oraz wspierania uczniów i uczennic w kształtowaniu kompetencji kluczowych

Strona www projektu http://e-swoi.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe infotechnika, program, informatyka, mecharonika, arduino

Tytuł Pakiet nr 1: Fizyka w domu, części 1 - 12

Autor Dagmara Sokołowska

Opis Pakiet zawiera propozycje dużej ilości prostych doświadczeń i obserwacji, możliwych do przeprowadzenia z użyciem przyrządów dostępnych w codziennym życiu, i obejmujących większość dziedzin fizyki. Propozycjom doświadczeń towarzyszą komentarze wyjaśniające ich...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-058/08-00

Nazwa projektu FENIKS-długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów

Strona www projektu http://www.feniks.ujk.kielce.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Jagielloński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe eksperymenty fizyczne, mechanika, termodynamika, elektromagnetyzm, optyka

Tytuł Matematyka dla gimnazjum

Autor Praca zbiorowa

Opis W ramach projektu „Żyj twórczo. Zostań M@temaniakiem” został przygotowany cykl publikacji, które w nowatorski i praktyczny sposób pozwolą prowadzić zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Zaprezentowane nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne sprawią,...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu http://wse.krakow.pl/pl/matemaniak/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe matematyka, informatyka, przedsiębiorczość, testy, scenariusze

Tytuł Zbiór zadań z matematyki dla klasy 2 i 3 szkoły podstawowej

Autor Dariusz Kulma

Opis Zbiór zadań przeznaczony do pracy z uczniami zdolnymi na zajęciach pozalekcyjnych, w ramach rozszerzania umiejętności matematycznych u uczniów z klas 2 i 3 szkoły podstawowej.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-075/10-00

Nazwa projektu Matematyka innego wymiaru - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski dla dzieci i młodzieży

Strona www projektu http://matematykainnegowymiaru.pl

Beneficjent (nazwa) Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Mińsk Mazowiecki

Słowa kluczowe matematyka, zbiór zadań, kwadratolandia, szkoła podstawowa, matematyka innego wymiaru

Tytuł Scenariusze zajęć z wykorzystaniem programu pracy z uczniem niepełnosprawnym na podstawie metody Integracji Sensorycznej

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera bazę scenariuszy do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych, które zostały opracowane przez nauczycieli biorących udział w projekcie „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”. Scenariusze zostały...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-039/09-00

Nazwa projektu Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

Strona www projektu http://www.pwn-iws.pl

Beneficjent (nazwa) PWN. PL we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe uczeń niepełnosprawny, kinezjologia edukacyjna, stymulacja polisensoryczna, integracja sensoryczna, Terapia Montessori

Tytuł Zbiór zadań dla nauczycielek i nauczycieli matematyki uczących w 2 i 3 klasie szkoły podstawowej

Autor Dariusz Kulma, Sławomir Dziugieł

Opis Zbiór zadań dla nauczycieli przeznaczony do pracy z uczniami zdolnymi na zajęciach pozalekcyjnych, w ramach rozszerzania umiejętności matematycznych u uczniów z 2 i 3 klasy szkoły podstawowej. Zawiera klucz odpowiedzi.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-075/10-00

Nazwa projektu Matematyka innego wymiaru - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski dla dzieci i młodzieży

Strona www projektu http://matematykainnegowymiaru.pl

Beneficjent (nazwa) Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Mińsk Mazowiecki

Słowa kluczowe matematyka, zbiór zadań, kwadratolandia, szkoła podstawowa, matematyka innego wymiaru

Tytuł Poradnik praktyk pedagogicznych

Autor Praca zbiorowa

Opis Praktyka pedagogiczna, jako ważne ogniwo kształcenia nauczycieli, wymaga starannego przygotowania, dlatego w celu podniesienia jakości realizowanych praktyk w placówkach edukacyjnych została opracowana poniższa publikacja. Poradnik zawiera najistotniejsze kwestie związane...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-156/10-00

Nazwa projektu Dobra praktyka najlepszym nauczycielem

Strona www projektu http://pwsz.wloclawek.pl/uczelnia/projekty-unijne/dobra-praktyka-najlepszym-nauczycielem

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Włocławek

Słowa kluczowe praktyka, student, pedagogika, przedszkole, szkoła podstawowa

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach początkowych

Autor Krystyna Karnowska

Opis Program zajęć matematycznych przewidziany jest do realizacji w klasach początkowych na 60 godzinach zajęć dodatkowych (o charakterze wyrównawczym). Nauczyciel prowadząc zajęcia nie musi zrealizować całego programu. Wybiera treści dobrane do indywidualnych potrzeb...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program, zajęcia wyrównawcze, matematyka

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas IV-VI szkoly podstawowej

Autor Maria Mielniczek

Opis Program opracowany został zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 23 sierpnia 2007r. Oparty został na programie nauczania „Matematyka wokół nas – Szkoła Podstawowa”. Numer...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Autorski program, matematyka, szkola podstawowa

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z przyrody dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

Autor Zofia Kłos

Opis Program został opracowany dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej mającymi problemy w nauce przyrody, którzy wymagają dodatkowej pomocy i wsparcia ze strony nauczyciela. Powstały program ma na celu pomoc uczniom w zdobyciu podstawowej wiedzy i umiejętności...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program zajęć wyrównawczych, przyroda, klasy IV-VI, szkoła podstawowa

Tytuł Rodzaje zapasów

Autor Adam Koliński

Opis Prezentacja na temat rodzajów zapasów. Spis treści: 1. Definicja zapasu; 2. Punkt rozdzielający; 3. Rodzaje zapasów wg różnych kryteriów; 4. Zapas zabezpieczający; 5. Zapas informacyjny; 4.Zapas minimalny.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-010/10-00

Nazwa projektu Wirtualne laboratoria - sukces innowacji

Strona www projektu http://www.laboratoria.wsl.com.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe rodzaje zapasów, zapasy, logistyka

Tytuł Poradnik dla nauczycieli geografii w gimnazjum

Redaktor Andrzej Matusiewicz, Jarosław Cezary Słabiński

Opis Poradnik powstał jako efekt projektu „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poradnik ma na celu wsparcie nauczycieli geografii w wykorzystywaniu...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-006/10-00

Nazwa projektu ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

Strona www projektu http://cen.suwalki.pl/

Beneficjent (nazwa) Samorząd Województwa Podlaskiego / Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Suwałki

Słowa kluczowe geografia, gimnazjum, poradnik, scenariusz, ICT

Tytuł Program praktyk zawodowych realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie sprzedawcy

Autor Beata Rzeźnik

Opis Praktyka zawodowa ułatwia przejście ucznia ze szkoły na rynek pracy, pozwala zweryfikować zdobytą wiedzę teoretyczną. Jest ogniwem łączącym szkołę z praktyką gospodarczą. Aby wzmocnić powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy niezbędne jest systematyczne...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-045/11-00

Nazwa projektu HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://www.handelireklama.darr.pl

Beneficjent (nazwa) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczawno - Zdrój

Słowa kluczowe program nauczania, dziennik praktyk, praktyka, nauczyciel, opiekun

Tytuł Autorski program zajęć wyrównawczych z geografii dla gimnazjum

Autor Urszula Bartoszek

Opis Program zajęć wyrównawczych został opracowany na podstawie wieloletnich analiz egzaminów, własnego doświadczenia autora, jako nauczyciela, egzaminatora i doradca metodyczny. Każdy etap edukacyjny wymaga innego spojrzenia na realizację treści i wymagań stawianych...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Auorski program wyrównawczy z geografii dla gimnazjum

Tytuł Konspekty zajęć z matematyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów wraz ze szczegółowymi konspektami do prowadzenia zajęć z matematyki metodą projektów. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe matematyka, gimnazjum, konspekt, metoda projektów

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach I-III Gimnazjum

Autor Maria Mielniczek

Opis Program opracowany został zgodnie z Podstawą programową kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008r. obowiązującą w roku szkolnym 2010/2011 w klasach I i II oraz Podstawą programową matematyki z dnia 23 sierpnia 2007 r. obowiązującą tylko w klasie III gimnazjum....

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Autorski program, matematyka, gimnazjum

Tytuł Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Autor Praca zbiorowa

Opis Recenzowany tom podejmuje ważne dziś i bardzo aktualne zagadnienie praktyk studenckich. Dotykamy tu, bowiem tak źródłowego problemu, jak przygotowywanie do pracy tych, którzy będą wychowywać. Odpowiedzialność za te działania jest bardzo duża. Wszelkie bowiem...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-156/10-00

Nazwa projektu Dobra praktyka najlepszym nauczycielem

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Włocławek

Słowa kluczowe praktyka pedagogiczna, praktyka zawodowa, nauczyciel, opiekun

Tytuł Biologi@ - ćwiczenia i scenariusze zajeć do programu nauczania biologii i informatyki

Autor A. Owsieniuk, M. Zaleska-Szczygieł, J. Bagińska, B. Hackiewicz, A. Karpowicz

Opis Scenariusze zajęć Biologi@ stanowią uzupełnienie interdyscyplinarnego programu nauczania biologii z informatyką.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-241/12-00

Nazwa projektu Inkubator nauk ścisłych

Beneficjent (nazwa) Białostockie Towarzystwo Oświatowe

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe biologia, informatyka, program nauczania, scenariusze

Tytuł Roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny

Autor Krystyna Szarowska

Opis Scenariusze zajęć z chemii wykorzystane na obozie naukowym

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-049/08-00

Nazwa projektu Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie - ogólnopolski program rozwoju kompetencji kuczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębioroczości dla uczniów gimnazjów

Beneficjent (nazwa) Doradztwo Gospodarcze DGA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny, scenariusze, chemia

Tytuł Konspekty zajęć z fizyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów do prowadzenia zajęć z fizyki metodą projektów wraz ze szczegółowymi konspektami. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe fizyka, gimnazjum, konspekt, metoda projektów, doświadczenia

Tytuł Innowacyjny program wspomagania rozwoju dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym z wykorzystaniem metody EEGBiofeedback

Autor Longin Siczek, Michał Koziej

Opis Innowacja pedagogiczna w publikowanym programie polega na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć dodatkowych rewalidacji indywidualnej dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym o charakterze terapii korekcyjno-kompensacyjnej z wykorzystaniem metody EEGBiofeedback. Dzięki...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-008/09-00

Nazwa projektu "Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim"

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubelski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe diagnoza i terapia EEGBiofeedback, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Tytuł Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji

Autor Katarzyna Czekaj, Katarzyna Skierska-Pięta

Opis Poradnik powstał, aby przyszłym nauczycielom uzmysłowić znaczenie modernizowania i ustawicznego rozwijania swojego warsztatu zawodowego w toku całej kariery, a także po to, aby podpowiedzieć im kilka sposobów na uatrakcyjnienie prowadzonych lekcji, zastosowanie...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-008/10-00

Nazwa projektu Przez praktykę do zawodu - Program Praktyk Pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanitas

Strona www projektu http://dobre-praktyki.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Sosnowiec

Słowa kluczowe praktyki, nauczyciel, technologie informacyjne, zawód, przygotowanie

Tytuł Prąd stały - dlaczego świeci żarówka?

Autor Elżbieta Kawecka

Opis Zestaw materiałów dydaktycznych stanowiących obudowę opracowanego w ramach projektu programu nauczania do przedmiotu fizyka dla IV etapu kształcenia. Autorem programu nauczania dla dwóch poziomów (podstawowy i rozszerzony) jest Grzegorz Wojewoda. Materiał z obszaru...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-185/12-00

Nazwa projektu Wirtualne laboratoria fizyczne nowoczesną metodą nauczania

Strona www projektu http://wlf.wwsi.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe natężenie prądu, prąd stały, opór wewnętrzny, prawo Ohma

Tytuł Program doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu

Autor Praca zbiorowa

Opis Celem opracowania pilotażowego programu doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w branży budownictwo jest: - poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych o profilu budowlanym, - dostosowanie...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-040/10-00

Nazwa projektu Nowa jakość kształcenia

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Chełm

Słowa kluczowe budownictwo, kształcenie zawodowe, szkolenia dla nauczycieli

Tytuł Kompetentny nauczyciel wczesnej edukacji inwestycją w lepszą przyszłość - tom II

Autor Kompetentny Nauczyciel - Praca zbiorowa

Opis Edukacja początkowa jest fundamentem autentycznym, od którego zależy cały nasz rozwój, nasza przyszłość. Tylko ta perspektywa może być dzisiaj podstawą oceny innowacyjnego działania nauczycieli, którzy z coraz większym zaangażowaniem wprowadzają różne reformy....

Numer konkursu 3/POKL /3.3.2/09

Numer projektu POKL.03.03.02-00-011/09-00

Nazwa projektu Kompetentny nauczyciel wczesnej edukacji inwestycją w lepszą przyszłość

Strona www projektu http://www.wpa.ujk.edu.pl/kompetentny_nauczyciel/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego w Kielcach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kielce

Słowa kluczowe kompetentny nauczyciel, pedagogika, pakiet edukacyjny

Tytuł Program praktyk dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu - branża medyczna

Autor D. Kierepka, E. Łoś, B. Roziewicz, C. Sawulski

Opis Program praktyk dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach projektu „Nauczyciel w przedsiębiorstwie” - branża medyczna.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-009/11-00

Nazwa projektu Nauczyciel w przedsiębiorstwie

Strona www projektu http://www.nauczycielwprzedsiebiorstwie.pl

Beneficjent (nazwa) Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Świdnik

Słowa kluczowe program praktyk, branża medyczna, kształcenie zawodowe

Tytuł Gra matematyczna - PROCENTY

Autor Monika Brodzińska

Opis Proponujemy ciekawą i solidnie przygotowaną grę dotyczącą procentów: z planszą, regułami i licznymi zadaniami, gotową do zastosowania na lekcjach matematyki. To gra, w której uczniowie będą mieć okazję obliczyć: procent danej liczby, liczbę z danego jej procentu,...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe procent danej liczby, oprocentowanie, promil, podatek VAT, podwyżki i obniżki cen

Tytuł Szkolenie dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych - Nowa jakość praktyk pedagogicznych II

Autor Halina Guła-Kubiszewska

Opis Publikacja zawiera następujące treści: program praktyki pedagogicznej w szkole ponadgimnazjalnej, arkusz monitoringu praktyki, podstawę programową, programowanie pracy nauczyciela, planowanie kierunkowe, planowanie wynikowe, znaczenie rozpoznania pedagogicznego w szkolnym...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-044/12-00

Nazwa projektu Nowa jakość praktyk pedagogicznych II

Strona www projektu http://www.praktyki2.awf.wroc.pl/

Beneficjent (nazwa) Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe praktyka, wychowanie fizyczne, diagnoza, konspekt, hospitacja

Tytuł Technik mechanik

Autor Przemysław Jaroszyński, Mateusz Łokietko

Opis Materiały dydaktyczne obejmujące założenia i obszar wykonywania programu praktyk oraz moduły programowe dotyczące modelowych rozwiązań prowadzenia praktyk dla nauczycieli w przedsiębiorstwach w zawodzie - technik mechanik.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-044/10-00

Nazwa projektu Innowacje w kształceniu zawodowym nauczycieli

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Opolski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe dydaktyka, zawód, praktyki, przedsiębiorstwa, nauczyciele

Tytuł W jaki sposób z mineralnej wody gazowanej uzyskać wodę niegazowaną?

Autor Michał Szczepanik

Opis Nie każdy może pić wodę mineralną nasyconą dwutlenkiem węgla. Jest jednak wiele sposobów na pozbycie się z wody tego gazu, ale który sposób jest najbardziej efektywny? Można to sprawdzić prosząc uczniów o zaplanowanie doświadczeń, które mają na celu...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe Woda, gazy, dwutlenek węgla, rozpuszczalność CO2 w wodzie, scenariusz lekcji

Tytuł Innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości - "Kreatywnie w przedsiębiorczość"

Autor Praca zbiorowa

Opis Program obejmuje 60 godzin dydaktycznych w cyklu kształcenia w klasie pierwszej, w tym realizację 45 lekcji teoretycznych i 15 lekcji z wykorzystaniem gry edukacyjnej, symulującej proces tworzenia i funkcjonowania wirtualnych firm, instytutów badawczych działających na...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-081/12-00

Nazwa projektu Kreatywnie w przedsiębiorczość

Strona www projektu http://kreatywnie.lublin.eu/

Beneficjent (nazwa) Gmina Lublin

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program nauczania, przedsiębiorczość, innowacyjność, gra symulacyjna, scenariusze zajęć

Tytuł Program praktyk – branża turystyczna

Autor Praca zbiorowa

Opis Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z branży turystycznej. Istotą realizowanego szkolenia praktycznego jest zainspirowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a uczestnikami praktyk. Współpraca...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-139/11-00

Nazwa projektu Praktyka kluczem do sukcesu

Beneficjent (nazwa) Marcin Przypis GP Konsulting w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program, praktyka, turystyka, nauczyciele, kształcenie

Tytuł Zaokrąglenia, szacowanie wyników

Autor Joanna Major

Opis Zbiór zadań z zakresu: zaokrąglanie liczb, wykorzystanie własności liczb i działań do wykonywania rachunków jak najprostszym sposobem, szacowanie wyników działań.

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu https://moodle.matemaniak.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe matematyka, gimnazjum, zaokrąglenia, szacowanie wyników

Tytuł InfoStrateg 1. Poradnik dla nauczyciela

Autor P. Afelt, P. Głogowski, J. Mackiewicz, Z. Strucki, E. Tyszko-Kulik

Opis Program nauczania „InfoStrateg 1” jest interdyscyplinarnym programem nauczania wykorzystującym strategiczną grę komputerową do realizacji celów nauczania przewidzianych w podstawie programowej przedmiotów: informatyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie. Przez...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-013/12-00

Nazwa projektu PlanInfoStrateg - interdyscyplinarne programy nauczania dla III i IV etapu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Beneficjent (nazwa) Samodzielne Koło Terenowe nr 144 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe interdyscyplinarny program, gra strategiczna, komputer, gra miejska

Tytuł Co ma wspólnego bagno z kuchnią gazową?

Autor Michał Szczepanik

Opis Kiedy jesteśmy nad brzegiem bagna i wbijemy w muliste dno patyk zauważymy, że wydostają się z niego pęcherzyki gazu. Jeśli zbliżymy do tego gazu zapalniczkę lub zapałkę zobaczymy, że płomień staje się większy. Zaproponowana lekcja z pytaniem problemowym oraz...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe węglowodory, metan, procesy gnilne, gaz błotny, właściwości metanu

Tytuł Interdyscyplinarny program nauczania dla klas I-III gimnazjum obejmujący skorelowane treści matematyki i fizyki

Autor K.Sikora, M.Brzustewicz, E.Pokryszka, U.Kocuła-Misiak, K.Nowoświat, E.Ciechanowska, A.Elżbieciak

Opis Program zawiera skorelowane treści matematyki i fizyki do nauczania w gimnazjum.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-197/12-00

Nazwa projektu Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum

Beneficjent (nazwa) Miasto Gliwice / Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gliwice

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, fizyka, gimnazjum

Tytuł Pakiet nr 2: Energia i jej przemiany

Autor Maciej Rybczyński

Opis Instrukcje do doświadczeń wykonywanych w ramach pakietu "Energia i jej przemiany". Doświadczenia dotyczą takich zagadnień jak: ciepło tarcia, ciepło topnienia, energia kinetyczna, energia sprężystości.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-058/08-00

Nazwa projektu FENIKS-długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów

Strona www projektu http://www.feniks.ujk.kielce.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Jagielloński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe fizyka, energia kinetyczna, energia potencjalna, ciepło właściwe, siła sprężystości

Tytuł Zbiór ćwiczeń dydaktycznych na zajęcia lekcyjne dotyczący programu pracy z uczniem niepełnosprawnym na podstawie metody Terapii Marii Montessori

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera bazę ćwiczeń dydaktycznych, które zostały opracowane przez nauczycieli biorących udział w projekcie „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”. Ćwiczenia zostały przygotowane w oparciu o cztery...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-039/09-00

Nazwa projektu Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

Strona www projektu http://www.pwn-iws.pl

Beneficjent (nazwa) PWN. PL we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe nauczanie wczesnoszkolne, kinezjologia edukacyjna, stymulacja polisensoryczna, integracja senosryczna, Terapia Montessori

Tytuł Elektryk - modelowe roziwązania prowadzenia praktyk

Autor Przemysław Jaroszyński i Mateusz Łokietko

Opis Materiały dydaktyczne obejmujące założenia i obszar wykonywania programu praktyk oraz moduły programowe dotyczące modelowych rozwiązań prowadzenia praktyk dla nauczycieli w przedsiębiorstwach w zawodzie - elektryk.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-044/10-00

Nazwa projektu Innowacje w kształceniu zawodowym nauczycieli

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Opolski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe dydaktyka, zawód, praktyki, przedsiębiorstwa, nauczyciele

Tytuł Czy kieliszki potrafią grać i tańczyć?

Autor Krzysztof Sowa

Opis To inspirujące doświadczenie zachęca do znalezienia odpowiedzi na pytanie kluczowe. Poprzez zabawę uczeń może odkrywać prawa fizyki odgrywające kluczową rolę w świecie muzyki – czyli dźwięku. Tworząc własne melodie uczeń może odkrywać własną twórczość....

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-105/09-00

Nazwa projektu Akademia uczniowska

Strona www projektu http://www.ceo.org.pl/pl/au

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji Obywatelskiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe Fala dźwiękowa, amplituda, częstotliwość, okres, rezonans akustyczny

Tytuł Gra w klasy: rozwój bez granic - plan zajęć dla klasy 3 szkoły podstawowej

Autor Praca zbiorowa

Opis Scenariusze zajęć lekcyjnych, opracowane w ramach programu "Gra w klasy: rozwój bez granic" dla klasy 3 szkoły podstawowej.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-066/12-00

Nazwa projektu Gra w klasy: rozwój bez granic

Strona www projektu http://www.grawklasy.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Inicjatywa Rozwoju Osobistego Anna Ejme w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe nauczanie zintegrowane, interdyscyplinarność, nowe technologie, innowacyjność